آرامش خدایی

ارامشی که ماداریم متعلق به خداوند بزرگ مرتبه والاست

آرامش خدایی

ارامشی که ماداریم متعلق به خداوند بزرگ مرتبه والاست

امروز را زندگی کن شاید فردایی نباشد...

۱۰ مطلب در بهمن ۱۳۹۴ ثبت شده است

۰۷
بهمن

تا به سویش بدویم از سر شوق ...

تا صدایش بزنیم از سر عجز ...

وبفهمیم که او ....

مونس واقعی خلوت ماست.

  • فاطمه خوش طینت
۰۷
بهمن

با خـــــــدا حـرف بزن


درد و دل کن


اشک بریز


برایش ناز کن


خــــــــدا، عاشق بنده اش هســـــت


هر جـور کـــه بیــــایی دوستــــــــــت دارد...

  • فاطمه خوش طینت
۰۷
بهمن


تا خدا هست....

کسی تنها نیست ...

من اگر گم شده ام ...

تو اگر خسته شدی ...

در پس پرده ی اشک من وتو ...

مٱمن گرم خداست....

او همین جاست...

کنار من و تو....

سالها منتظر است...

  • فاطمه خوش طینت
۰۷
بهمن

خدایـــــــــــــا ...!.اگه یه روز فراموش کردم خدای ِ بزرگـــــــــــــی دارم ...

تو فرامـــــــــــــوش نکن که بنده کوچیکـــــــــــــی داری ..

با نوازشی و یا شاید تلنگری آرام وجودت را ،

همراهیت را ، مهربانی و بزرگی ات را برایم یــــــــــاداوری کن..

  • فاطمه خوش طینت
۰۷
بهمن

دلم میخواهد مثل دیروز قاصدکی بردارم...


آرزوهایم را به دستش بسپارم تا برای تو بیاورد...الفبای زندگی را میخواهم خط خطی کنم....


تمام آن روزهایی که دل شکستم و دلم را شکستند...
دلم میخواهد این بار اگر گلی را دیدم آن را نچینم..
تقدیمش کنم به نگاه مهربانت...

  • فاطمه خوش طینت
۰۷
بهمن

دلم میخواهد...
دفتر مشقم را باز کنم و دوباره تمرین کنم...!!

  • فاطمه خوش طینت
۰۷
بهمن

بودن تو..
نفسهای تند تند تو..
راستی خدای خوب من...
دلم هوای دیروز را کرده...
دیروز را...
یادت هست؟؟؟
هوای روزهای کودکی را..

  • فاطمه خوش طینت
۰۷
بهمن

دلم...
کمی آرامش میخواهد..
آرامشی عمیق...
پر از حضور تو...

  • فاطمه خوش طینت
۰۷
بهمن

فقط کمی سادگی میخواهد
و دلم کسی را میخواهد که نپرسد :"حواست به من هست؟"
فقط بیاید با اندکی نگاه آرام بگوید:
"حواسم به تو بود!"
دلم...
بودن میخواهد....
میان این همه ضمیر...
دلم...
معجزه میخواهد...
در حد خدایی بودنت..

  • فاطمه خوش طینت
۰۷
بهمن

خدایا ...

دلم میان این همه آدم....
میان این همه پیچیدگی...
میان این همه تکلف
میان تمام قفل هاییی که قصد باز شدن ندارن

  • فاطمه خوش طینت