آرامش خدایی

ارامشی که ماداریم متعلق به خداوند بزرگ مرتبه والاست

آرامش خدایی

ارامشی که ماداریم متعلق به خداوند بزرگ مرتبه والاست

امروز را زندگی کن شاید فردایی نباشد...

در این عمری که میداﻧﻲ

فقط چندی تو مهماﻧﻲ!

به جان و دل

تو عاشق باش......رفیقان را.......مراقب باش....

مراقب باش ﺗﻮ به آﻧﻲ،

دل موری نرنجاﻧﻲ...

که در آخر تو میمانـﻲ و

مشتی خاک که از آﻧﻲ...

دلا یاران سه قسمند گر بدانی.

زبانی اند و نانی اند و جانی.

به نانی نان بده از در برانش.

محبت کن به یاران زبانی.

ولیکن یار جانی را نگه دار.

به پایش جان بده تا میتوانی.

(حضرت مولانا)

smileysmileyheartheartwinkwink

           •❥ﺿﯿﺎﻓــﺖ ﻫﺎے ﻋﺎﺷﻖ ﺭﺍ ﺧﻮﺷـــﺎ ﺑﺨﺸﺶ..ﺧﻮﺷــﺎ ﺍﯾﺜﺎﺭ

 

        ⇪ﺧﻮﺷﺎ ﭘﯿﺪﺍ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﻋﺸﻖﺑﺮﺍے ﮔﻢ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﯾﺎر

 

  ⇪ﭼﻪ ﺩﺭﯾﺎیے ﻣﯿﺎﻥ ﻣﺎﺳﺖ..ﺧﻮﺷﺎ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ

 

 ⇪ ﭼﻪ ﺍﻣﯿﺪے ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﺣﻞ..ﺧﻮﺷﺎ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺯﯾﺮ آﺏ

 

⇪ﺧﻮﺷــﺎ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺧﻮﺷﺎ ﺧﻮﻥ ﺟﮕﺮ ﺧﻮﺭﺩﻥ

 

⇪ ﺧﻮﺷﺎ ﻣﺮﺩﻥ ﺧﻮﺷـــﺎ ﺍﺯ ﻋﺎشقے ﻣُﺮﺩﻥ

 

  ⇪ﺍﮔـــﺮ ﺧﻮﺍﺑﻢ ﺍﮔﺮ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺍﮔـــﺮ ﻣﺴﺘﻢ ﺍﮔــﺮ ﻫﺸﯿﺎﺭ

 

         ⇪ﻣــﺮﺍ ﯾﺎﺭﺍے ﺑﻮﺩﻥ ﻧﯿﺴـﺖ ﺗﻮ ﯾﺎﺭے ﮐﻦ ﻣﺮﺍ ﺍے ﯾـﺎﺭ❥ •