آرامش خدایی

ارامشی که ماداریم متعلق به خداوند بزرگ مرتبه والاست

آرامش خدایی

ارامشی که ماداریم متعلق به خداوند بزرگ مرتبه والاست

امروز را زندگی کن شاید فردایی نباشد...

ممنونم واسه این زندگی و هوای تازه واسه هر چی که منو به یاد تو میندازه ممنونم خــــــــــــــــــــدایــــــــــــــــــــــــا .

 

همیشه در کنارمان باش و به ما کمک کن ما بدون تو هیچیم اگر تو نباشی ماهم نیستیم  به ما کمک کن .